کیت استخراج RNA ویروسی بر پایه سیلیکا

کیت استخراج RNA ویروسی بر پایه سیلیکا، از جمله بهترین گزینه‌ها برای استخراج RNA ویروسی بوده که توانایی استخراج RNA از انواع نمونه‌های ویروسی از جمله کرونا را فراهم می‌کند.این کیت‌ مبتنی بر فناوری ستون حاوی سیلیکا می باشد.

برندها: امینبیک
Brands

شرح

کیت استخراج RNA ویروسی بر پایه سیلیکا، از جمله بهترین گزینه ها برای استخراج RNA ویروسی بوده که توانایی استخراج RNA از انواع ویروس‌ها را فراهم می‌کند. این کیت ها سریع و دقیق می باشند. این کیت برای انواع نمونه های مختلف می توان استفاده کرد. کیت استخراج RNA ویروسی مبتنی بر فناوری ستون سیلیکایی و کالکشن برای جداسازی RNA بوده و بدون استفاده از فنل و کلروفرم قادر به انجام فرایند استخراج است.

قیمتتعداد تستبسته‌بندیکد محصول
تماس گرفته شود.۱۰۰بطریR101100