/

اکسید مس

اکسید مس به دو صورت موجود می باشد. (Cu2O ، CuO) این مواد نیمه هادی نوع P با باند گپ کوچک هستند. به دلیل پایداری فیزیکی و شیمیایی بالای نانوذرات اکسید فلز مس برای کاربردهای کاتالیزوری بسیار مفید است. ساختار ترکیبات مونوکلینیک است. ترکیبات اکسید مس با مقیاس نانو را می‌توان با استفاده از فناوری پلاسمای حرارتی تهیه کرد.

برندها: امینبیک
Brands

شرح

نانوذرات مس اکسید دارای سمیت کم هستند به همین دلیل برای کارهای زیستی کاربرد دارد. برای پوشش‌ها از نانو ذرات ( Cu2O) استفاده شده است. نانوذرات مس اکسید به عنوان ماده آند برای سلول‌های یونی لیتیوم و به عنوان حسگر گاز به دلیل واکنش پذیری سطح بالای آن استفاده می‌شود. Cu2O در تهیه نوکلئوزیدها و به عنوان کاتالیزور در سیکلوداکت آزید-آلکین توسط گروه‌های دیگر استفاده شده است. CuO ممکن است به عنوان یک کاتالیزور برای تشکیل پیوندهای CSe ، CTe و CS و سنتز ۲-آمینوبنزوتیازول استفاده شود.

منابع
  1. Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.1-4 Specifically, linear dielectri.Yuanbing Mao, Hongjun Zhou, Stanislaus S. WongMaterial Matters 2010, 5.2, 50.